“Pecherska” gallery.

Venue: “Pecherska”. Address: Kyiv, str. Sichnevogo Povstanya, 21/19-b. Date: 05/16/12 – 04/06/12.