Gamma-gallery.

Permanent exhibition of paintings by Vadim Goryanskogo in Gamma-gallery.

Address: Kiev, str. Mihaila Grushevskogo 9